1. Alin /
  2. Polityka prywatności

Polityka prywatności


Polityka prywatności (dalej - Polityka prywatności) ma zastosowanie do wszystkich informacji, które Alin, znajduje się - https://alin.ua może otrzymać około Użytkownika podczas korzystania z Alin, programy i produkty Alin.


1. Definicje pojęć.

1.1 W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.1.1. „Administracja Serwisu Alin (dalej - Administracja Serwisu)” - upoważnieni pracownicy do zarządzania serwisem, działający w imieniu Alin, którzy organizują i prowadzą przetwarzanie danych osobowych, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych osobowych, czynnościach lub operacjach wykonywanych na danych osobowych.

1.1.2. „Dane osobowe” - wszelkie informacje, które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (podmiotu danych osobowych).

1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” - dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z lub bez użycia narzędzi automatyzacji danych osobowych, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, udoskonalanie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. „Poufność danych osobowych” - obowiązkowe dla Administratora lub innych osób, które uzyskały dostęp do danych osobowych przez osobę, aby nie zezwalały na ich rozpowszechnianie bez zgody osoby, której dane dotyczą, lub istnienia innej podstawy prawnej.

1.1.5. „Użytkownik Witryny Alin” oznacza osobę, która ma dostęp do Witryny przez Internet i korzysta z Witryny Alin.

1.1.6. „Pliki cookie” - niewielka część informacji wysyłana przez serwer sieciowy i przechowywana na Twoim komputerze, który klient sieciowy lub przeglądarka internetowa za każdym razem wysyła serwer sieciowy w żądaniu HTTP, gdy próbujesz otworzyć stronę witryny.

1.1.7. „Adres IP” - unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej w oparciu o protokół IP.


2. Postanowienia ogólne. 

2.1. Korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej Alin oznacza zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz warunki przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku niezgadzania się z warunkami Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu internetowego Alin .

2.3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej Alin. Witryna Alin nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za witryny osób trzecich, do których Użytkownik może uzyskać dostęp do łączy znajdujących się na stronie internetowej Alin .

2.4. Administracja serwisu nie weryfikuje poprawności danych osobowych podanych przez Użytkownika serwisu Alin.


3. Przedmiot polityki prywatności. 

3.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa obowiązki Administracji Witryny Alin w zakresie nieujawniania i zapewniania ochrony danych osobowych, które Użytkownik musi przekazać Administracji Witryny podczas rejestracji na stronie Alin lub podczas dokonywania rezerwacji.

3.2. Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w ramach niniejszej Polityki Prywatności podawane są przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w Serwisie Alin i zawierają następujące informacje:

3.2.1. Nazwa użytkownika;

3.2.2. telefon kontaktowy Użytkownika;

3.2.3. e-mail;

3.2.4. adres rejestracyjny (rejestracja);

3.2.5. Data urodzenia;

3.2.6. zeskanowana kopia paszportu (strona ze zdjęciem i dokumentem pobytowym), prawo jazdy i kod identyfikacyjny;

3.3. Witryna Alin chroni dane przesyłane automatycznie podczas przeglądania jednostek reklamowych i odwiedzania stron, na których jest zainstalowany skrypt statystyczny systemu („ piksel ”):

• Adres IP;

• informacje z plików cookies ;

• informacje o przeglądarce (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do wyświetlania reklam);

• czas dostępu;

• adres strony, na której znajduje się jednostka reklamowa;

• referrer (adres poprzedniej strony).

3.3.1. Wyłączenie plików cookies może uniemożliwić dostęp do części serwisu internetowego Alin.

3.3.2. Witryna internetowa Alin gromadzi statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających ją osób. Informacje te służą do identyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych, monitorowania legalności płatności finansowych.

3.4. Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia rezerwacji, używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) Podlegają bezpiecznemu przechowywaniu i nie rozpowszechnianiu, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt . 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.


4. Cel zbierania danych osobowych. 

4.1. Dane osobowe administratora Serwisu Użytkownika

4.1.1. Identyfikacja Użytkownika w celu zamówienia i (lub) zawarcia Umowy Rezerwacji Samochodu na odległość z Alin .

4.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów Serwisu Alin .

4.1.3. Ustalanie informacji zwrotnej z Użytkownikiem, w tym kierunku komunikatów, zapytań związanych z korzystaniem z Serwisu Alin , świadczeniem usług, obsługą zapytań i zgłoszeń ze strony Użytkownika.

4.1.4. Określenie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.

4.1.5. Potwierdzenie prawidłowości i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

4.1.6. Powiadomienie Użytkownika Serwisu Alin o statusie rezerwacji samochodu.

4.1.7. Przetwarzanie i otrzymywanie płatności, potwierdzenie korzyści podatkowych lub podatkowych przez Użytkownika.

4.1.8. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z Serwisu Alin .

4.1.9. Przekazywanie Użytkownikowi za jego zgodą aktualizacji, ofert specjalnych, informacji cenowych, newsletterów i innych informacji w imieniu Serwisu Alin .

4.1.10. Realizacja działań reklamowych za zgodą Użytkownika.

4.1.11. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do witryn lub usług partnerów Alin w celu otrzymywania produktów, aktualizacji i usług.


5. Metody gromadzenia i przetwarzania danych. 

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w dowolny sposób zgodny z prawem, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem środków automatyzacji lub bez użycia takich środków.

5.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administracja Serwisu Alin ma prawo przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego w Serwisie Alin .

5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom władzy państwowej Ukrainy wyłącznie na podstawie iw sposób określony przez ustawodawstwo Ukrainy.

5.4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych, Administracja Serwisu informuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.5. Administracja serwisu podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zniekształceniem, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

5.6. Administracja serwisu wraz z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec utracie lub innym negatywnym skutkom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.


6. Obowiązki stron.

6.1. Użytkownik musi:

6.1.1. Podaj informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania z Serwisu Alin .

6.1.2. Zaktualizuj, uzupełnij podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

6.2. Administracja serwisu zobowiązana jest do:

6.2.1. Wykorzystaj uzyskane informacje wyłącznie do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.2. Aby zapewnić poufność informacji poufnych, nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawać, nie wymieniać, nie publikować ani nie ujawniać w inny możliwy sposób przekazanych danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem pkt . 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

6.2.3. Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą powszechnie stosowaną do ochrony takich informacji w istniejących transakcjach biznesowych.

6.2.4. Blokowanie danych osobowych dotyczących Użytkownika od momentu złożenia wniosku lub żądania przez Użytkownika lub jego przedstawiciela ustawowego lub upoważnionego organu ochrony praw osób, których dane dotyczą, na okres weryfikacji, w przypadku wykrycia niedokładnych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem .


7. Odpowiedzialność stron. 

7.1. Administracja serwisu, która nie dopełniła swoich obowiązków, odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z prawem Ukrainy, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt . 5.2., 5.3. i 7.2. niniejszej Polityki prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia informacji poufnych administracja strony internetowej Alin nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te informacje poufne:

7.2.1. Stał się własnością publiczną przed jego utratą lub ujawnieniem.

7.2.2. Został uzyskany od strony trzeciej do czasu otrzymania go przez administrację strony internetowej Alin .

7.2.3. Zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.


8. Rozwiązywanie sporów. 

8.1. Przed wniesieniem pozwu w sporach powstałych w związku ze stosunkiem pomiędzy Użytkownikiem serwisu Alin a Administracją serwisu Alin konieczne jest wniesienie pozwu (pisemna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).

8.2 Odbiorca reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji zawiadamia reklamującego na piśmie o wynikach reklamacji.

8.3. W przypadku braku porozumienia spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

8.4. Aktualne ustawodawstwo Ukrainy ma zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności i relacji między Użytkownikiem a Administracją strony internetowej Alin .


9. Dodatkowe warunki. 

9.1. Administracja serwisu Alin ma prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.

9.2. Nowa Polityka prywatności obowiązuje z chwilą opublikowania w Serwisie Alin , chyba że nowa wersja Polityki prywatności stanowi inaczej.

9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy zgłaszać na adres lviv@alin.ua.

9.4. Aktualna Polityka prywatności jest zamieszczona na stronie pod adresemhttps://alin.ua/ua/confidential-policy ”.


icon